Forex - rječnik pojmova


A

Appreciation

Jačanje jedne valute u odnosu na drugu.

Arbitrage

Kupnja ili prodaja instrumenta s istovremenim zauzimanjem jednakih i suprotnih pozicija na povezanom tržištu. Cilj arbitraže je iskorištavanje razlike u cijeni među svjetskim tržištima.

Ask

Tražena cijena po kojoj trader može kupiti valutni par

Aussie

Sleng za australijski dolar

Average Directional Index (ADX)

Tehnički indikator koji je dio “Directional Movement” indikatora, ADX linija se zasniva na razmaku između +DI i -DI linija tog istog sustava

Average True Range (ATR)

Tehnički indikator koji mjeri oscilacije instrumenta. Visoke vrijednosti ATR-a ukazuju na velike oscilacije. Velike oscilacije se pojavljuju kod važnih vijesti kada nastupa panična prodaja/kupnja instrumenta. Kod niskih očitavanja ATR indikatora možemo kazati da se instrument kreće bočno, tj. da je tržište mirno (Ranging Market)

B

Back Office

Osobni ured koji nam ustupa broker i u kojem imamo pregled svih važnih podataka

Backtest

Pozadinski test performansi strategije trgovanja koji je zasnovan na povijesnim podacima

Base Currency

Osnovna ili primarna valuta koja se u forexu odnosi na prvu valutu u valutnom paru

Bear

Trgovac koji koji smatra da će cijena padati

Bear Market

Tržište koje dugoročno pada

Bid

Ponuđena cijena po kojoj kupac može prodati valutni par

Bid Ask Spread

Razlika u pips između ponude i potražnje

Bollinger Bands

Tehnički indikator koji omogućuje usporedbu nestabilnosti i relativne razine cijena tijekom određenog vremenskog perioda. Sastoji se od  tri linije, gornja, srednja i donja. Srednja linija nam pokazuje prosječno kretanje instrumenta, gornja linija pokazuje liniju otpora a donja liniju podrške.

Broker

Agent koji povezuje kupce I prodavače

Bull

Trgovac koji koji smatra da će cijena rasti

Bull Market

Tržište koje dugoročno raste

Bundesbank

Njemačka centralna banka

Buy Signal

Signal za kupovinu

C

CFD (Contract for Difference)

CFD omogućuju trgovcima trgovanje burzovnim indexima, robama, plemenitim metalima bez stvarnog kupovanja tog instrumenta. Prema ovom ugovoru, prodavac plaća kupcu razliku između trenutne vrijednosti odgovarajućeg instrumenta i vrijednosti ugovora u budućnosti. Ukoliko je razlika negativna, kupac tada plaća prodavaču

Cable

Sleng za GBP

Candlestick Chart

Grafikon koji izgleda kao svijeća. Tanka linija pokazuje dnevni raspon cijena. Duže tijelo svijeće označava raspon cijene između otvaranja i zatvaranja. Ako je cijena na zatvaranju iznad cijene koja je bila prilikom otvaranja, tijelo je obično zelene boje, a ako je cijena prilikom zatvaranja niža onda je tijelo crvene boje

CAC40

Glavni index francuske burze

Central Bank

Glavna nacionalna regulatorna banka kojoj je primarna odgovornost  razvoj i sprovođenje monetarne politike

Chartist

Analitičar grafikona ili osoba koja proučava grafikone i povijesne podatke u cilju pronalaženja trendova i predviđanja njihovih promjena

Commission

Naknada koju brokeri, ovisno o vrsti računa naplaćuju klijentima za uslugu

Copey

Sleng za Dansku krunu

Currency Pair

Valutni par dvije valute koje čine devizni tečaj. Na primjer, EUR/USD

D

Depreciation

Pad vrijednosti valuta radi tržišnih sila

Devaluation

Devalvacija ili namjerno snižavanje vrijednosti valute

Directional Movement Indicator (DMI)

Tehnički indikator koji pokazuje pozitivnu +DL liniju mjerenja pritiska na kupovinu i negativnu -DL liniju mjerenja pritiska na prodaju

Doji

Ili japanska svijeća. U grafikonu je predstavljena sa vrlo tankim tijelom jer su cijene otvaranja i zatvaranja u blizini jedne drugoj

E

Equity

Vrijednost vlastitog kapitala uključujući depozit

Economic Indicator

Pokazatelj trenutnih stopa ekonomskog rasta, trendova i stanja lokalne ekonomije.

EMS

Skraćenica za Europski monetarni sustav

Entry Limit

Nalog za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni.

Entry Stop

Nalog za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni.

EUR

Jedinstvena europska valuta – EURO

Exotic Currency

Valute kojima se manje trguje i samim tim imaju manju likvidnost i veći spread

Expiration

Datum isteka

F

Fast Market

Brzo tržište u kojem se cijena vrlo brzo mijenja a uzrkovano je velikim interesom kupaca ili prodavača. Brza tržišta se javljaju kod objave važnih vijesti.

Fibonacci

Fibonacci niz brojeva (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd.) Fibonacci se računa zbrajanjem prva dva broja koja daju treći. U grafikonu se koristi kao indikator za support ili resistance.

Foreign Exchange

Fazmjena valuta. Forex ili FX je devizna razmjena koja nije povezana s burzom.

Forex (FX)

FOReignEXchange ili skraćeno FX je naziv za trgovanje devizama koje se obično vrši putem posrednika/brokera. Za trgovanje nam je potreban softwer kao npr. MT4, MT5 Ninja Trader i sl.

Fundamentals

Fundamentalni podaci koji proizlaze iz makroekonomskih faktora kao što su inflacija, rast, kamatne stope,državni deficit i sl.

Fundamental Analysis

Analiza ekonomskih i političkih prilika sa ciljem utvrđivanja budućih kretanja na financijskom tržištu

FX

Skraćenica za forex

G

G7

Sedam vodećih industrijskih zemalja, koje čine SAD, Njemačka, Japan, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija.

G10

Deset industrijski razvijenih nacija uključujući G7 zemlje. Uz G7 su tu još i Belgija, NIzozemska i Švedska..

GAP

GAP je praznina koja se pojavljuje kada u određenom rasponu cijena nema trgovanja. Obično se javljaju nakon vikenda i u slučaju nekih iznenadnih vijesti

GER 30

Glavni indeks njemačke burze koji predstavlja 30 vodećih kompanija u Njemačkoj, a čijim dionicama se trguje na njemačkoj burzi (Frankfurt Stock Exchange)

H

HONG KONG 50

Index burze Hong Konga.

Head and Shoulders

Radi so formaciji na grafikonu koji liči na ramena i glavu a koje se smatra preokretom u trendu. Prekoračenje linije vrata je signal za prodaju.

Hedge/Hedging

Kupnja ili prodaja suprotnih pozicija koja se vrši ako trade promijeni smjer. Služi i kao DrawDown zaštita.

I

IMF

Međunarodni monetarni fond

Inflation

Inflacija je porast opće razine cijena u kombinaciji sa padom kupovne moći.

Intervention

Akcija centralne banke kojom utječe na vrijednost valute ulaskom na tržište

J

 

K

Kiwi

Sleng za novozelandski dolar

L

Leverage

Poluga kojom se regulira margina u trgovini kako bi se trgovalo većim osnovnim kapitalom. U forex-u je poluga postotak zahtjevane margine. Na primjer, 5% margine je poluga 500:1. Uz pomoć nje trgovac sa depozitom od 1.000 USD može držati otvorene pozicije u vrijednosti od 500.000 USD, što je 500 puta više od njegovog investiranog kapitala. Kod odabira poluge treba biti oprezan jer ona radi za vas kao i protiv vas. U EU je donesen zakon da poluga za neiskusne trgovce ne smije biti veća od 30!

Limit Order

Nalog za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni

Liquidation

Nalog koji otkazuje ili zatvara prethodno otvorenu/programiranu poziciju.

Liquidity

Izraz se koristi za opisivanje tržišta na kojem ima puno kupaca i prodavača koji generiraju veliki promet

Long

Kupnja valute

Looney

Sleng za kanadski dolar.

M

Moving Average (MA)

Tehnički indikator koji pokazuje liniju prosjeka podataka za određeni broj vremenskih perioda. Npr. MA50 na 1D Chart prikazuje prosječnu liniju zadnjih 50 dana.

Money Management

Upravljanje novcem odnosi se na skup pravila koja vam pomažu da povećate dobit, minimizirate gubitke i povećate trgovinski račun

N

NIKKEI 225

Glavni index japanske burze (Tokyo Stock Exchange -TSE)

O

Offer

Ponuđena cijena, ili tečaj, po kojoj je prodavač spreman prodati

OMX30

Burzovni index stokholmske burze (Stockholm Stock Exchange).

Open Position

Otvorena pozicija je svaka pozicija kod koje trgovina nije zatvorena tj. devizni par nije prodan

Open Price

Cijena prilikom otvaranja tržišta

Order

Nalog

Oscillator

Tehnički pokazatelj koji određuje stanje prekupljenosti ili preprodanosti tržišta

Overbought

Prekupljenost je stanje koje se javlja kada su cijene previsoke i očekuje se pad

Overnight

Prekonoćno držanje otvorenih pozicija

Oversold

Rasprodanost je stanje koje se javlja kada su cijene preniske i očekuje se rast

P

Parity

Paritet se događa na Forex tržištu kada dvije valute imaju jednaku vrijednost. Tečaj je jednak 1.

Pip

Percentage In Point (PIP) je najmanja jedinica promjene tečaja i to je skraćenica za engleski izraz „percentage in point.  Ovisno o valuti jedan PIP iznosi 0.0001

Q

Quote

Indikativna tržišna cijena.

Quote Currency

Druga valuta u valutnom paru, zove se još i kontra valuta

R

Range

Raspon ili razlkika između najviše i najniže cijene za određeni vremenski period

Rate

Tečaj / cijena jedne valute u odnosu na drugu

Reaction

Pad cijene poslije rasta

Relative Strength Index (RSI)

Oscilator koji se prikazuje na vertikalnoj skali od 0 do 100. Vrijednosti iznad 70 se smatraju prekupljenom (overbought), a vrijednosti ispod 30 preprodanom (oversold). Kod cijena iznad 70 ili ispod 30 moguća je promjena trenda

Retracements

Privremena povlačenja cijena koja se odvijaju u okviru šireg trenda. Kako se radi o privremenim povlačenjima, ona ne ukazuju na veće promjene u trendovima.

Resistance

Razine cijena na kojima se očekuje otpor

Reversal Pattern

Formacija na grafikonu koja se javlja prije nego postojeći trend preokrene smjer. Postoji više vrsta takvih formacija

Resistance Level

Točka otpora ili podrške, za izračun tih točaka se najčešće koristi Fibonacci indikator

Risk Capital

iznos novca koji ulagač ima na raspolaganju za uplatu bez da taj iznos utječe na njegov životni standard

Risk Management

Upravljanje rizikom po strogo određenim smjernicama

S

Sell Signal

Signal za prodaju koji je određen indikatorima koje trgovac koristi

Short

prodaja valute

SPAIN 35

Index španjolske burze (Bolsa de Madrid).

Selling Rate

Stopa po kojoj su institucije spremne prodati devize

Signal Line

Linija kod koje nam Indikator daje signal za ulazak u trgovinu

Soft Market

Meko tržište u kojemu ima više prodavača nego kupaca

Spread

Razlika između ponuđene i potraživane cijene za jedan valutni par. Spread se razlikuje od brokera do brokera kao i u deviznom paru.

Sterling

Britanska funta

Stochastic Oscillator

Tehnički indikator koji mjeri cijenu vrijednosnih papira u odnosu na raspon (najviši/najniži) tečaj u određenom vremenskom periodu. Indikator oscilira između 0 i 100. Kod vrijednosti ispod 20 smatra se da je preprodano (oversold), dok vrijednosi iznad 80 pokazuju prekupljenost (overbought).

StochRSI

Oscilator koji se koristi za identifikaciju preprodanosti ili prekupljenosti (overbought / oversold) stanja.

Stocky

Sleng za švedsku krunu.

Support

Linija podrške kod koje se očekuje preokret i ulazak u BUY trgovinu. Ako se linija podrške probije obično slijedi daljnji pad cijena

Swap

Naknada koju trgovac plaća ako se otvorena pozicija prenosi iz jednog dana u drugi. Swap može biti pozitivan i negativan.

Swissy

Sleng za švicarski franak.

T

Take Profit

Zatvaranje pozicije uz realizaciju željenog profita

Technical Analysis

Tehnička analiza je analiza tržišnih podataka uz pomoć grafikona, trendova cijena i opsega trgovanja a kojom se nastoji predvidjeti buduće poonašanje deviznog para.

Tick

Najmanja jedinica koja označava minimalnu promjena u cijeni, na više ili na niže.

Trade Date

Datum ulaska u trgovanje

TradeableAmount

Najmanji mogućii iznos transakcije

Trader

Trgovac koji od kretanja cijena na tržištu želi napraviti profit

Transaction Date

Datum obavljanja transakcije

Transaction

Transakcija ili kupnja/prodaja valute

Trend

Pravac kretanja cijena

Trendlines

Ravne linije prikazane na grafikonu ispod ili iznad cijena. One određuju nagib trenutnog trenda i probijanje tih linja je obično signal promjene trenda.

U

USA 500

Index dionica velikih tvtki (large-cap). Index se sastoji od cijena 500 dionica kojima se aktivno trguje u SAD

UK 100

Index 100 najvećih kompanija u Velikoj Britaniji, koje su prisutne na Londonskoj burzi

V

Volatility

Volatilnost se odnosi na količinu nesigurnosti ili rizika koji su povezani s veličinom promjena valutnog tečaja

UK 100

Index 100 najvećih kompanija u Velikoj Britaniji, koje su prisutne na Londonskoj burzi

W

Working Day

Radni dan kada su banke u financijskim centrima deviznih valuta otvorene za trgovanje.

Withdrawal

Podizanje sredstava sa računa

Y

Yard

Forex pojam za milijardu jedinica.

Z

 

Komentari

Popularni postovi s ovog bloga

Sve o IC Markets Brokeru

Ganancias Deportivas - Sportsko klađenje i MLM

Pi Network (mreža) - kripto rudarstvo na mobilnom telefonu